Duurzame oplossingen voor bestuurlijke organisaties

in 4 stappen

Waar kijken we naar?

We starten met het bepalen van het perspectief, de kijkrichting.

Wat speelt er? Wat moet worden verbeterd, opgelost of aangepakt? Hoe breed kijken we: gaat het om een lokale, regionale of landelijke kwestie? Zijn er enkele partijen betrokken of een complex samengesteld krachtenveld?

Gezamenlijk stellen we de scope en focus vast.

 

Wat wordt zichtbaar?

Met BROADVIEW | explore! duiken we, in (maximaal) 2 dialoogsessies met de share- en stakeholders, diep in de case.

Wat werkt positief, wat werkt tegen? Wat beïnvloedt wat? Wat zien we niet? Wat te doen of juist te laten? Wat onderschatten of overschatten we? Waar zit kracht in het systeem en waar verdwijnt de energie?

De werking en dynamiek van het systeem wordt haarscherp zichtbaar.

Wat pakken we aan?

Het onderliggende systeem is in beeld: de werking en logica van relaties, invloeden en verbanden. Nieuwe mogelijkheden komen bovendrijven.

We testen deze alternatieven: welke mogelijke acties hebben invloed op welke (onverwachte)  plaatsen in het systeem? En welke leiden naar duurzaam succes?

Doelen worden geformuleerd, de implementatie ontworpen en gepland.

Wat stellen we bij?

Bij het analyseren van het totaalplaatje komen niet alleen nieuwe mogelijkheden naar boven. Ook is te zien op welke momenten in de implementetatie deze nieuwe acties onder druk kunnen komen te staan.

Het ontwerp en planning van de implementatie is dan ook adaptief: in de implementatie worden mogelijke afwijkingen, risico’s en storingen op voorhand gedefinieerd. Bijstelling wordt hierdoor een actief en integraal onderdeel van de uitvoering.

Milieufraude

Bij het aanpakken van een omvangrijke fraude bij een milieubedrijf bleek dat de begrippen schuld, schade en verantwoordelijkheid zich in de loop der jaren op een geheel eigen wijze vorm en inhoud hadden gekregen.

Met dit inzicht was het in één klap duidelijk waarom maatregelen en steeds scherpere sancties geen noemenswaardig effect hadden, maar zelfs de fraude in de hand werkten. 

Opzet platform burgerparticipatie

Situatie waarin het opzetten van een participatie-platform ondanks veel inspanningen maar niet van de grond kwam.

In een intensieve dialoogsessie werd voor alle betrokkenen duidelijk op welke manier een in jaren opgebouwd wantrouwen (door deelnemers die al lang niet meer in beeld waren) een daadwerkelijk participatie volledig onmogelijk maakten.

Eenmaal zichtbaar en herkenbaar was het relatief eenvoudig om deze barrieres op te ruimen en een levende participatie in te richten. 

Instroom arbeidsmarkt technische beroepen

Al jaren geven werkgevers aan dat het enorm lastig is om technische medewerkers te vinden, met name op Mbo-niveau.

Een systemische dialoog met vertegenwoordigers vanuit alle betrokken partijen leverde een onthutsend beeld op van de manieren waarop de initiatieven van de ene partij de initiatieven van de andere partij onbedoeld, maar structureel tegenwerken.

Met dit inzicht kunnen acties veel nauwkeuriger op elkaar worden afgestemd, waardoor aanzienlijk minder energie en middelen verloren gaan.

Integratie Eritrese statushouders

Met een representatieve groep beleidsmakers, uitvoerders en betrokken jongeren werd gekeken naar de moeizame integratie van de groep Eritrese statushouders in Nederland.

Na enkele intensieve dialoog-sessies met explore! kwam naar voren dat de benadering van de statushouders, gebaseerd opo het versterken van de eigen verantwoordelijkheid een wezenlijk tegengesteld effect had op het basisvertrouwen van de jongens en het nemen van initiatieven. 

Integrale gebiedsontwikkeling

Analyse van het krachtenveld waarin ontwerpers, beleidsmakers, bestuurders en uitvoerders gezamelijk verantwoordelijk zijn voor het ontwikklen van een stedelijk en regionaal gebied.

In regio X kwam in de dialoogsessie met stake- en shareholders werd duidelijk hoe de rituele dans die bestrokkenen al tijden met elkaar uitvoerden de effectiviteit en de energie uit het proces haalde: een complexe mix van persoonlijke invloed, private en openbare belangen die verlammend werkte op met namen de implementatie van steeds weer nioeuwe besluiten. 

Met dit inzicht werd de verlamming direct omgezet in beweging waardoor het project met veel energie kon worden uitgevoerd. 

The proof of the pudding is in the eating

Onze ambities zijn hoog, evenals onze beloften. Om de realiteit achter de marketing te ontdekken nodigen we je uit onze beloften grondig te testen:

kies uit de eigen praktijk een complexe situatie. Neem contact op en wij pakken live aan jouw tafel (of via Skype) die kwestie op en laten in minder dan een uur zien hoe we gezamenlijk nieuwe mogelijkheden in beeld brengen!

Kom proeven!