Het is tijd

voor een bijzondere weg

naar fundamentele oplossingen

de uitdaging

We kennen ze allemaal. De vraagstukken waar je je vinger niet achter krijgt. Ongrijpbare kwesties, die zich maar blijven herhalen, problemen die escaleren of je zomaar lijken te overvallen.

Zowel individueel, als collectief in onze samenleving, hebben we soms te maken met situaties die met gebruikelijke middelen nauwelijks oplosbaar lijken en veel schade veroorzaken.

de uitweg

Er is enorme winst te bereiken, wanneer we dit soort complexe problemen op een dieper niveau kunnen begrijpen.

Niet door er intensief en langdurend onderzoek naar te doen, of een nieuwe overtuiging, trend of hype te volgen, maar door te rade te gaan bij het fenomeen dat zich elke dag om ons heen manifesteert: de dynamiek van de natuur waar we deel van uitmaken.

het geheel

In de natuur staan dingen zelden op zichzelf. Ze maken deel uit van een groter geheel met een eigen dynamiek: dingen hebben continu invloed op elkaar en zijn samen verantwoordelijk zijn voor allerlei acties, reacties en resultaten.

Die samenhangende dynamiek zit ook in onze eigen dagelijkse werkelijkheid, in onze fysieke en psychische conditie, ons welbevinden, onze activiteiten, ondernemingen, projecten en resultaten.

de samenhang

Kijken we op deze manier de wereld in, dan zien we dat gebeurtenissen, omstandigheden, maar ook gevoelens, gedachten en ideeën nooit los staan.

Ze zijn op allerlei manieren aan elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar positief of negatief. Ze versterken of verzwakken, stimuleren of vertragen elkaar. In allerlei combinaties brengen zij samen succes, tegenslag, plotselinge veranderingen of juist het uitblijven ervan.

het systeem

Elke situatie is als een systeem in beeld te brengen.

En is zo’n plaatje eenmaal in beeld, dan kan er mee gespeeld worden. Je beinvloed het systeem op één plaats en ziet direct wat er op andere plaatsen gebeurt. Je kan dingen toevoegen, weghalen, vergroten of verkleinen en zien wat de gevolgen kunnen zijn.

Tot je de werkelijke dynamiek begrijpt. En dat gaan vaak opmerkelijk snel.

het gereedschap

Hoewel we dus vaak het tegendeel beleven, zijn complexe vraagstukken, soms verbazend eenvoudig, in beweging te brengen. Er zijn altijd openingen en mogelijkheden te vinden!

Om systeemproblemen toegankelijk, begrijpelijk en hanterbaar te maken, hebben wij een aantal bijzondere combinaties van techniek en methodiek ontwikkeld. 

explore!

Een zeer toegankelijke interactieve applicatie.

Bijzonder gereedschap, waarmee we samen in een scherpe dialoog (live zowel als remote) de werking van het systeem dat achter het vraagstuk verborgen ligt in beeld brengen.

Check it out!

exe!

Om de resultaten van de systeemanalyse gestalte te geven en niet te laten wegglijden in de ‘oude patronen en gebruiken’, hebben we exe! ontwikkeld.

Een methodiek, die op een uiterst communicatieve wijze vorm geeft aan een adaptieve implementatie.

Check it out!

short tracks

Trainingen, workshops, presentaties en hackatons op het gebied van de praktische toepassingen van systems thinking, system dynamics en breinleren.

Check it out!

leergang

Intensief programma over de theoretische basis en praktische toepassingen van systems thinking, system dynamics, overige systeemtheorie, divergent en lateraal denken en de mogelijkheden èn beperkingen van ons fysieke brein.

Check it out!

Wanneer je goed naar de staart van een kikker kijkt, dan zie je dat hij er geen heeft.

Lao Tse

Toepassingen

Systeemwerking is overal in te ontdekken. 

In omvangrijke nationale of internationale vraagstukken, maar ook in een stedelijk gebied, in een organisatie, in een team, een groepje of in onszelf als individu.

Complexiteit is niet gebonden aan de omvang of reikwijdte van een kwestie. Om die reden hebben wij onze methodiek en techniek zo open mogelijk ontwikkeld: explore! zowel als exe is toepasbaar op elke situatie, waarin complexiteit het zicht belemmert.

Bekijk de voorbeelden.

samenleving & openbaar bestuur

Maatschappelijke kwesties, bestuurlijke projecten waarbij het krachtenveld met vele partijen, belangen en tegenstellingen snel en scherp in beeld gebracht wordt: welke acties, beslissingen en interventies hebben welke gevolgen op korte en langere termijn?

cases: bestuurskracht in crisissituaties / politiek bestuurlijke haalbaarheid, analyse en simulatie van onderhandelingsprocessen, analyse sterke instroom asielzoekers en integratie statushouders, analyse basisondersteuning in het primair onderwijs, ontwikkeling stakeholder-participatieplatforms, beïnvloeding van de dynamiek van de arbeidsmarkt, problematiek van afstemming en financiering in het sociaal domein, effectiviteit in de samenwerking van openbare diensten, mogelijkheden voor aanpak krimpregio’s, vertraging implementatie regelgeving, blootleggen fraudesystematiek, riskmanagement in maatschappelijke projecten.

 “Een systemische dialoog met vertegenwoordigers vanuit alle betrokken partijen leverde een onthutsend beeld op van de manieren waarop de initiatieven van de ene partij de initiatieven van de andere partij onbedoeld, maar structureel tegenwerken.

Met dit inzicht kunnen acties veel nauwkeuriger op elkaar worden afgestemd, waardoor aanzienlijk minder energie en middelen verloren gaan”.

ruimtelijke ontwikkeling

Ontwikkelingen in de publieke ruimte waarbij het krachtvelden met vele partijen, belangen en tegenstellingen snel en scherp in beeld gebracht worden: langs welke wegen ontstaat en verdwijnt draagvlak, welk projectmanagement pas het best bij de eigenheid van het project, welke acties, beslissingen en interventies hebben welke gevolgen op korte en langere termijn?

cases: diverse draagvlak- en haalbaarheidsanalyses, vergroting van kansen in processen van aanbesteding en tenders, omgaan met politieke besluitvorming en de krachten van belangengroepen, analyse en simulatie van krachtvelden bij integrale gebiedsontwikkeling en omvangrijke infrastructurele en milieutechnische projecten.

 In regio X werd in de dialoogsessie met stake- en shareholders scherp duidelijk hoe de rituele dans die men al tijden met elkaar uitvoerde, de effectiviteit en de energie uit het proces haalde: een mix van persoonlijke invloed, private en openbare belangen die verlammend werkte op de implementatie van steeds weer nieuwe besluiten. 

Met dit inzicht werd de verlamming direct omgezet in beweging waardoor het project met veel energie kon worden uitgevoerd. 

van corporate tot startup

(Her)ontwerp van elke bedrijfsstrategie, waarin alle relevante verbindingen worden gelegd tussen krachten die intern in en extern rond de onderneming spelen: welke acties, beslissingen en interventies hebben welke gevolgen op korte en langere termijn? Wat brengt de onderneming duurzaam succes? Welke risico’s zijn in de tijd te voorspellen en wat betekent dat voor de nieuwe plannen?

cases: wendbaarheid in nauwe en snel veranderende markten, beheersing sterke groei / plotselinge krimp, vastgelopen of stagnerende organisatieverandering, strategieontwikkeling in cultuurinterventies, interventie in problematisch structureel verzuim, dynamiek in instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, analyse en simulatie van bedrijfsprocessen, value chains, resources & voorwaarden, adaptive workforce.

finance & riskmanagement

Analyse van groei, krimp, kansen en bedreigingen, risk, governance & compliance, testen van scenario’s en interventies, ontwerp en uitvoering van adaptieve implementaties welke acties, beslissingen en interventies hebben welke gevolgen op korte en langere termijn?

cases: simulatie model bancaire strategie, systeemanalyse: werkelijke oorzaken van omvangrijke ongewenste financiële transacties (anti money laundry- anti terrorism financing-act), opsporen van zwakke plekken in compliance-ketens en in het beheersen van risico’s, ontwikkeling intern eigenaarschap, analyse communicatie in omvangrijk intern security-project, ontvlechting samenwerkingsverband van een cluster van financieringsfondsen, analyse van de spanning tussen business values – en dagelijkse managementbeslissingen.

zorg & welzijn

In tegenstelling tot de bovenstaande toepassingsgebieden, gaat het hier om individuele complexe kwesties: het in beeld brengen van de samenhang van alle aspecten die direct of indirect het algeheel welbevinden van iemand negatief of positief beïnvloeden. Het verzorgen, verplegen, behandelen, coachen of begeleiden van iemand is aanzienlijk meer succesvol wanneer beslissingen samen met de cliënt worden genomen vanuit deze samenhang.

cases: multi-probleem-analyse in thuiszorg en palliatieve zorg, in hoog complexe cases in gehandicaptenzorg bij complexe gezinsproblematiek en jeugdzorg. Specifieke analyses in cases rond ‘verwarde mensen op straat’. E.e.a. uitgaande van de beginselen van positieve gezondheid en algeheel welbevinden.

 “De casus van de heer De V. is een terugkerend item op de agenda van het drie-wekelijks multi-disciplinair overleg. De V. blijft, ondanks alle zorg en hulp, aanzienlijke overlast veroorzaken in de buurt.

Tijdens een korte systeemanalyse in het brede team bleek al snel dat in de keten van 23 betrokken disciplines cruciale informatie verschillend werd geïnterpreteerd. Tegenstijdige communicatie en tegengestelde acties brachten veel verwarring. En niet alleen bij De V.

 Met deze nieuwe kijk op de zaak werd congruentie in de case aangebracht en vertaald in een alternatieve aanpak, gericht op mogelijkheden die nog niemand gezien had en die in het leven van de heer De V. tot opmerkelijk positieve resultaten leidde”.

onderwijs & werk

Ook bij deze toepassingen gaat het om complexe individuele vraagstukken.

Te vaak worden we zelf, maar ook onze kinderen, in school, studie of carrière geconfronteerd met de noodzaak om een enkelvoudige afweging te maken, als basis voor een belangrijke beslissing.

Ook hier geldt dat scherp zicht krijgen op de de samenhang van de aspecten, die direct of indirect het leren en ontwikkelen van iemand beïnvloedden, de kansen in een leerproces, de ontwikkeling van of terugkeer in een loopbaan enorm vergroten.

Het begeleiden, coachen of ondersteunen en helpen van iemand is aanzienlijk meer succesvol wanneer beslissingen samen genomen worden vanuit deze samenhang.

 Cases: ontwarren van dilemma’s en (on)mogelijkheden bij fundamentele beslissingen in een loopbaan, snel een scherp beeld krijgen van de systeemdynamiek bij multi-probleemcases in jeugdzorg en speciaal onderwijs; analyse van plotselinge dramatische teruggang in studieresultaten; analyse van leermogelijkheden in combinatie met multi-problematiek, analyse mogelijkheden in complex reintegratieproces; analyse vastzittende conflicten en botsende belangen.