Het is tijd

om vraagstukken heel anders aan te pakken dan we gewend zijn

om te bewegen wat stil lijkt te staan

om aan te pakken wat onloplosbaar lijkt

Hoogste tijd voor fundamentele oplosingen

Ongrijpbare vraagstukken

Elk concern, elke onderneming of bestuurlijke organisatie heeft af en toe te maken met kwesties die niet zomaar op te lossen zijn. Problemen, die zich maar blijven herhalen of plotseling uit de lucht komen vallen. Vraagstukken, die veel tijd en hoofdbrekens kosten, die bestaande initiatieven vertragen of zelfs om zeep helpen.

 Het zijn systeemproblemen: situaties waar zaken spelen die je niet direct ziet, maar die in samenhang met de dingen die je wel ziet het probleem veroorzaken en in stand houden.

Systeemproblemen zijn meervoudige problemen. Enkelvoudige oplossingen die zich alleen richten op de zichtbare delen van een vraagstuk, lijken effectief, maar helpen het probleem maar zelden uit de wereld.

 

Meervoudige aanpak

Zijn complexe vraagstukken dan alleen oplosbaar met een complexe aanpak?

Onze methodiek bewijst het tegendeel.

Om een meervoudige aanpak van een complex vraagstuk, snel hanteerbaar en toegankelijk te maken, hebben wij twee bijzondere combinaties van techniek en methodiek ontwikkeld:

BROADVIEW | explore!

Een applicatie waarmee we (live zowel als remote) samen de werking van het systeem, dat achter het vraagstuk verborgen ligt, in beeld brengen.

Is de werking van dit systeem zichtbaar, dan is scherp te zien welke actie of interventie welk effect heeft op meerdere plaatsten in het systeem.

De systeemanalyse met explore! levert, in en korte doorlooptijd, de unieke combinatie van bouwstenen die de zaak in duurzaam in beweging kunnen brengen.

BROADVIEW | exe!

Om de resultaten van de systeemanalyse in de praktijk gestalte te geven en niet te laten wegglijden in de ‘oude patronen en gebruiken’, hebben we BROADVIEW | exe ontwikkeld.

Een methodiek, die op een uiterst communicatieve wijze handen en voeten geeft aan een adaptieve implementatie.

In exe is het zichtbaar gemaakte systeem het uitgangspunt. Elke doelstelling en actie wordt getoetst aan de dynamiek van het systeem (what, if….?). Hierdoor wordt al aan de tekentafel, maar ook tijdens de uitvoering duidelijk welke kansen en risico’s nu, op korte termijn en in de toekomst kunnen gaan spelen.

Een adaptieve implementatie met exe geeft niet alleen vorm en inhoud aan een effectief geplande verzameling acties, maar biedt ook een uiterst effectief risicomanagement van deze acties.

BROADVIEW | explore!

workout in 5 stappen

Bekijk de manier waarop we met explore! helpen om snel en effectief grip te krijgen op de meest complexe vraagstukken. 

BROADVIEW | exe!

workout in 5 stappen

Bekijk de manier waarop we met exe! helpen om de implementatie van nieuwe inzichten, plannen en beslissingen op een adaptieve manier uit te voeren.

 

Adaptive systems

5 daags trainingsprogramma

Stap in de wereld van systems thinking, system dynamics, divergent denken en breinleren!

 

Shorttracks

korte programma’s

Trainingen, workshops, presentaties, hackatons, search conferences, serious gaming en simulaties.

 

Toepassingen

Een samenspel van zichtbare en verborgen systeemelementen vinden we in omvangrijke landelijke of internationale vraagstukken, maar ook in een stedelijk gebied, in een organisatie, in een team, een groepje of in onszelf als individu.

Ingewikkelde vraagstukken doen zich overal voor van globale projecten tot dillema’s in een individuele situatie. Complexiteit is duidelijk niet gebonden aan de omvang van een situatie.

We hebben daarom onze methodiek en techniek zo open mogelijk ontwikkeld: explore! zowel als exe is toepasbaar op elke situatie, waarin complexiteit het zicht belemmert.

van corporate tot startup

(Her)ontwerp van elke bedrijfsstrategie, waarin alle relevante verbindingen worden gelegd tussen krachten die intern in en extern rond de onderneming spelen: welke acties, beslissingen en interventies hebben welke gevolgen op korte en langere termijn? Wat brengt de onderneming duurzaam succes? Welke risico’s zijn in de tijd te voorspellen en wat betekent dat voor de nieuwe plannen?

cases: wendbaarheid in nauwe en snel veranderende markten, beheersing sterke groei / plotselinge krimp, vastgelopen of stagnerende organisatieverandering, strategieontwikkeling in cultuurinterventies, interventie in problematisch structureel verzuim, dynamiek in instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, analyse en simulatie van bedrijfsprocessen, value chains, resources & voorwaarden, adaptive workforce.

samenleving & openbaar bestuur

Maatschappelijke kwesties, bestuurlijke projecten waarbij het krachtenveld met vele partijen, belangen en tegenstellingen snel en scherp in beeld gebracht wordt: welke acties, beslissingen en interventies hebben welke gevolgen op korte en langere termijn?

cases: bestuurskracht in crisissituaties / politiek bestuurlijke haalbaarheid, analyse en simulatie van onderhandelingsprocessen, analyse sterke instroom asielzoekers en integratie statushouders, analyse basisondersteuning in het primair onderwijs, ontwikkeling stakeholder-participatieplatforms, beïnvloeding van de dynamiek van de arbeidsmarkt, problematiek van afstemming en financiering in het sociaal domein, effectiviteit in de samenwerking van openbare diensten, mogelijkheden voor aanpak krimpregio’s, vertraging implementatie regelgeving, blootleggen fraudesystematiek, riskmanagement in maatschappelijke projecten.

“Een systemische dialoog met vertegenwoordigers vanuit alle betrokken partijen leverde een onthutsend beeld op van de manieren waarop de initiatieven van de ene partij de initiatieven van de andere partij onbedoeld, maar structureel tegenwerken.

Met dit inzicht kunnen acties veel nauwkeuriger op elkaar worden afgestemd, waardoor aanzienlijk minder energie en middelen verloren gaan”.

ruimtelijke ordening & ontwikkeling

Ontwikkelingen in de publieke ruimte waarbij het krachtvelden met vele partijen, belangen en tegenstellingen snel en scherp in beeld gebracht worden: langs welke wegen ontstaat en verdwijnt draagvlak, welk projectmanagement pas het best bij de eigenheid van het project, welke acties, beslissingen en interventies hebben welke gevolgen op korte en langere termijn?

cases: diverse draagvlak- en haalbaarheidsanalyses, vergroting van kansen in processen van aanbesteding en tenders, omgaan met politieke besluitvorming en de krachten van belangengroepen, analyse en simulatie van krachtvelden bij integrale gebiedsontwikkeling en omvangrijke infrastructurele en milieutechnische projecten.

“In regio X werd in de dialoogsessie met stake- en shareholders scherp duidelijk hoe de rituele dans die men al tijden met elkaar uitvoerde, de effectiviteit en de energie uit het proces haalde: een mix van persoonlijke invloed, private en openbare belangen die verlammend werkte op de implementatie van steeds weer nieuwe besluiten. 

Met dit inzicht werd de verlamming direct omgezet in beweging waardoor het project met veel energie kon worden uitgevoerd”. 

finance & risk

Analyse van groei, krimp, kansen en bedreigingen, risk, governance & compliance, testen van scenario’s en interventies, ontwerp en uitvoering van adaptieve implementaties welke acties, beslissingen en interventies hebben welke gevolgen op korte en langere termijn?

cases: simulatie model bancaire strategie, systeemanalyse: werkelijke oorzaken van omvangrijke ongewenste financiële transacties (anti money laundry- anti terrorism financing-act), opsporen van zwakke plekken in compliance-ketens en in het beheersen van risico’s, ontwikkeling intern eigenaarschap, analyse communicatie in omvangrijk intern security-project, ontvlechting samenwerkingsverband van een cluster van financieringsfondsen, analyse van de spanning tussen business values – en dagelijkse managementbeslissingen.

zorg & welzijn

In tegenstelling tot de bovenstaande toepassingsgebieden, gaat het hier om individuele complexe kwesties: het in beeld brengen van de samenhang van alle aspecten die direct of indirect het algeheel welbevinden van iemand negatief of positief beïnvloeden. Het verzorgen, verplegen, behandelen, coachen of begeleiden van iemand is aanzienlijk meer succesvol wanneer beslissingen samen met de cliënt worden genomen vanuit deze samenhang.

cases: multi-probleem-analyse in thuiszorg en palliatieve zorg, in hoog complexe cases in gehandicaptenzorg bij complexe gezinsproblematiek en jeugdzorg. Specifieke analyses in cases rond ‘verwarde mensen op straat’. E.e.a. uitgaande van de beginselen van positieve gezondheid en algeheel welbevinden.

“De casus van de heer De V. is een terugkerend item op de agenda van het drie-wekelijks multi-disciplinair overleg. De V. blijft, ondanks alle zorg en hulp, aanzienlijke overlast veroorzaken in de buurt.

Tijdens een korte systeemanalyse in het brede team bleek al snel dat in de keten van 23 betrokken disciplines cruciale informatie verschillend werd geïnterpreteerd. Tegenstijdige communicatie en tegengestelde acties brachten veel verwarring. En niet alleen bij De V.

 Met deze nieuwe kijk op de zaak werd congruentie in de case aangebracht en vertaald in een alternatieve aanpak, gericht op mogelijkheden die nog niemand gezien had en die in het leven van de heer De V. tot opmerkelijk positieve resultaten leidde”.

onderwijs & werk

Ook bij deze toepassingen gaat het om complexe individuele vraagstukken.

Te vaak worden we zelf, maar ook onze kinderen, in school, studie of carrière geconfronteerd met de noodzaak om een enkelvoudige afweging te maken, als basis voor een belangrijke beslissing.

Ook hier geldt dat scherp zicht krijgen op de de samenhang van de aspecten, die direct of indirect het leren en ontwikkelen van iemand beïnvloedden, de kansen in een leerproces, de ontwikkeling van of terugkeer in een loopbaan enorm vergroten.

Het begeleiden, coachen of ondersteunen en helpen van iemand is aanzienlijk meer succesvol wanneer beslissingen samen genomen worden vanuit deze samenhang.

Cases: ontwarren van dilemma’s en (on)mogelijkheden bij fundamentele beslissingen in een loopbaan, snel een scherp beeld krijgen van de systeemdynamiek bij multi-probleemcases in jeugdzorg en speciaal onderwijs; analyse van plotselinge dramatische teruggang in studieresultaten; analyse van leermogelijkheden in combinatie met multi-problematiek, analyse mogelijkheden in complex reintegratieproces; analyse vastzittende conflicten en botsende belangen.

BROADVIEW A-team

 

Een  team, waarin enorme ervaring, vakkennis, talenten en persoonlijke eigenschappen op een bijzondere manier bij elkaar komen.Een combinatie waarmee we in de meest complexe situaties het absolute verschil maken. 

Jos Metselaar

Jos Metselaar

Jos is sedert sedert 1987 actief met de analyse en aanpak van complexe problematiek binnen ondernemingen, instellingen en initiatieven.

Expert in de toepassing van systems thinking, system dynamics en divergent denken. Is analist, ontwerper en consultant, oprichter van de onderneming en ontwikkelaar van BROADVIEW | explore!

Is ongeneeselijk nieuwsgierig, zoekt en vindt.

Rein Heddema

Rein Heddema

Rein heeft in tientallen jaren een enorme ervaring opgebouwd in de disciplines: directeur, toezichthouder, manager, adviseur, trainer en grondlegger van i-Start bv.

Rein is expert in groepsgewijze analyse & uitvoering op het gebied van strategie, risk, governance, change en HR.

Rein is een mede-mens met verbindende kwaliteiten op het gebied van denken & doen.

Deanne Radema

Deanne Radema

Als neuropsycholoog en analyticus verbindt Deanne de manier waarop ons brein leert van ervaringen met de praktijk van het systeem- en divergent analyseren en adviseren.

Deanne is eigenaar van KM56, innovatiemanager en betrokken bij samenwerkingsvraagstukken en kwaliteitsbevordering van vooral het primaire proces in m.n. jeugdhulp en onderwijs.

Speciale aandachtsgebieden: ontwikkelen van vakmanschap, interprofessioneel samenwerken en collectief leren.

Gerke Visser

Gerke Visser

Gerke is organisatieadviseur met een aanzienlijke staat van dienst en systeemdenker pur sang.

Hij is eigenaar van eigenaar Human Connection bv in Amsterdam en participeert in Lift bv, Yong bv en is eigenaar van een ecologisch bosbouwbedrijf in Santa Catarina in Brazil.

In 1996 kwam hij in aanraking met systems thinking en systemisch werken in 1996 en past dit sindsdien toe.

Specifieke gebieden: nieuwe online bedrijven, commerciële bedrijven, organisaties in eerstelijns zorg en sociaal domein.

Henry Livestroo

Henry Livestroo

Henry is organisatieadviseur met veel ervaring met name in de operationele werkomgevingen. Al 15 jaar houdt hij zich bezig met complexiteit en verandering in organisaties.

Met behulp van systems thinking en divergent denken ontrafelt hij de taaie kwesties. Hij doet dit vooral in transformatie en transitie processen. Acties in diverse sectoren.