Kostenbesparing én kwaliteitsverhoging

bij individuele multi-problematiek met BROADVIEW | explore!

Het hele verhaal

We kijken breed naar het hele verhaal van de cliënt. Daadwerkelijk integraal kijken naar de complexe individuele problematiek,  waarbij de uitdaging geldt dit te doen zonder extra tijdinvestering.

We trainen (wijk-/zorg-)teams om op een systemische en divergente manier in het verhaal van een client te duiken. Uitgaande van de aspecten van bijvoorbeeld positieve gezondheid, algeheel welbevinden, zelfredzaamheid of direct aansluitend op de eigen zorg en hulp-visie.

Meervoudig kijken

Het verhaal van een client kent vele lagen. Direct zichtbaar, maar ook dingen die vooralsnog niet in beeld zijn, maar wel grote invloed kunnen uitoefenen.

Met BROADVIEW | explore! beng je deze aspecten snel boven tafel.

Wat werkt positief, wat werkt tegen? Wat beïnvloedt wat? Wat zien we met z’n allen niet? Wat te doen of juist te laten? Waar zit kracht in het systeem van de cliënt en waar verdwijnt de energie?

De werking en dynamiek van het integrale systeem van de cliënt wordt haarscherp zichtbaar.

Integraal aanpakken

Het systeem is in beeld: de relaties, invloeden en verbanden in het verhaal van de cliënt. Met dit totaalplaatje wordt het duidelijk welke aanpak invloed heeft op welke (onverwachte) plaatsen in het systeem. Opties en alternatieven worden gesimuleerd en getest op duurzaam resultaat.

Met deze nieuwe informatie worden doelen geformuleerd en acties gepland.

Integratie in team & proces

De applicatie BROADVIEW | explore! past (technisch en methodisch) naadloos op de structuur van een methodisch zorg/hulp-proces.

De applicatie is als een by-pass aan te sluiten op een client-dossier: bij een hoog complexe case worden de clientspecificaties in explore! geladen. De professionals analyseren (live, op afstand via bijvoorbeeld Skype of samen met de cliënt) de case.

Geformuleerde doelen en acties worden automatisch teruggeleid naar het cliënt-dossier.

Afstemming Zorg – Onderwijs

In een dialoog met stakeholders rond de inhoudelijke en procesmatige afstemming tussen (jeugd)zorg en onderwijs, kwamen de achterliggende redenen voor de gemankeerde samenwerking scherp in beeld:

ongelijke verwachtingen over en weer, beïnvloed door een in jaren opgebouwde beeldvorming vanuit verschillende partijen, de gebrekkige openheid in communicatie en de onzekerheid over ‘backing’ vanuit de achterban.

Effectiviteit ketenregie WMO

Samen met alle stakeholders werd de dynamiek van een aantal ‘wicked cases’ tegen het licht gehouden.

De aspecten in het systeem die verantwoordelijk waren voor missers in samenwerking, afhankelijkheden en afstemmingsproblemen kwamen haarscherp in beeld.

Ook werd duidelijk op welke punten positieve inspanningen leiden tot tegenovergestelde resultaten. Met deze inzichten in beeld konden met relatief geringe aanpassingen bijzondere resultaten behaald worden.

Multi-probleemcase in de thuiszorg

De alleenstaande 69-jarige mevrouw B. kampt al jaren met een complexe Multiple Sclerose. De laatste tijd gaat haar conditie snel achteruit en de hulpverlening richt zich intensief op de instelling van haar medicatie.

Na een systemisch analyse-gesprek met mw. kwam haar toenemende isolement tot in detail naar voren. De laatste jaren was zij erg afhankelijk geworden van de sociale contacten die zij op internet onderhield met gelijkgestemden vanuit haar vroegere beroep van docent kunstgeschiedenis. Door teruglopende concentratie werd het steeds lastiger de klassieke pc te bedienen.

Door gerichte hulp bij het meer toegankelijk maken van hard- en software kon zijn weer volop sociaal actief zijn, waardoor haar algehele toestand aanzienlijk verbeterde en medicatie snel in balans kwam.

Problematiek 'verwarde mensen op straat'

De casus van de heer De V. is een terugkerend item op de agenda van het drie-wekelijks multi-disciplinair overleg. De V. blijft, ondanks alle zorg en hulp, aanzienlijke overlast veroorzaken in de buurt.

Tijdens een korte systeemanalyse in het brede team bleek al snel dat in de keten van 23 betrokken disciplines cruciale informatie verschillend werd geïnterpreteerd. Tegenstijdige communicatie en tegengestelde acties brachten veel verwarring. En niet alleen bij De V.

 Met deze nieuwe kijk op de zaak werd congruentie in de case aangebracht en vertaald in een alternatieve aanpak, gericht op mogelijkheden die nog niemand gezien had en die in het leven van de heer De V. tot opmerkelijk positieve resultaten leidde.

The proof of the pudding is in the eating

Onze ambities zijn hoog, evenals onze beloften. Om de realiteit achter de marketing te ontdekken nodigen we je uit onze beloften grondig te testen.

Kies uit je eigen praktijk een complexe multi-probleemcasus. Neem contact op en wij pakken live aan jouw tafel (of via Skype) die kwestie op en laten in minder dan een uur zien wat de meerwaarde is van BROADVIEW | explore! en het achterliggende divergente en systemische denken.

Kom proeven!